Amazon Kinesis Data Streams の紹介 | AWS (日本語字幕) (2:08)

  • Home
  • Amazon Kinesis Data Streams の紹介 | AWS (日本語字幕) (2:08)